2018-09-25     Aureli, Kamila, Kleofasa     "Miłość jest niepojęta dla tych, których jej nie dzielą" autor nieznany     Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II. Młodzieżowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie.
Strona główna -> Statut

S T A T U T    J E D N O L I T Y

„Fundacja  Pamięć i Tożsamość im. JANA PAWŁA II –

Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie”

sporządzony w dniu  1 lutego 2009r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

  1. Fundacja nosi nazwę : „Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II – Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie” zwana dalej Fundacją działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21,  poz. 97 ze późniejszymi  zmianami) i zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu; została ustanowiona przez:

Osoby prawne

Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława B.M, Kościuszki 2, posiadająca  Regon 040018687 NIP 793-130-75-43 w imieniu której działa Proboszcz Parafii,

Osoby fizyczne –

1.      Jolanta Teresa Mełech

2.      Jan Szyk

3.      Franciszek Magoń

4.     Wiesław Jan Hałucha

zwani dalej Fundatorami

aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej Wiesława Nepelskiego – Notariusza    w Lubaczowie mieszczącej się przy ulicy Rynek 25 z numerem repertorium   A Nr 187/09 z dnia 26 stycznia 2009 r..

2.      Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

3.      Fundacja posiada prawo powoływania zakładów w kraju i zagranicą.

§ 2

1.     Siedzibą władz Fundacji jest miasto Lubaczów, adres dla korespondencji:  Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława B.M. 37-600 Lubaczów ulica Kościuszki 2.

2.     Fundacja używa pieczęci z napisem: „Fundacja Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II – Międzynarodowe Centrum Młodzieży w Lubaczowie”.

 

§ 3

  1. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
  2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§4

  1. Nadzór na Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej w rozumieniu art. 12 ust.2 w związku z art. 22 ustawy

 

Rozdział II

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 5

Celem fundacji jest:

1. organizowanie i finansowanie budowy Międzynarodowe Centrum Młodzieży  w  Lubaczowie

2.  upamiętnienie pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie,

3.  utworzenie muzeum dziedzictwa kulturowego i religijnego kresów wschodnich,

4. działanie na rzecz ochrony i zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego i kultur pogranicza wschodniego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

5. działanie na rzecz zbliżenia między narodami ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między młodzieżą Polską a młodzieżą Ukraińską, przez wymianę kulturową, religijną, dialog ekumeniczny,

6. wspieranie rozwoju regionalnego na terenie pogranicza polsko – ukraińskiego, ułatwianie współpracy gospodarczej, promowanie ochrony środowiska,

7. doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,    w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży,

8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych wspieranie osób niepełnosprawnych i zagrożonych społecznym wykluczeniem

9.  działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu,

10. prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej,

11. edukowanie społeczeństwa, poprzez inicjowanie sprawdzonych i nowatorskich form zajęć edukacyjnych, oświatowych, profilaktycznych, kulturowych, terapeutycznych, które służą jego wszechstronnemu rozwojowi w tym organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń          i innych przedsięwzięć,

 

 

§ 6

Swoje cele realizuje przez:

1.  inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego sprzyjającego realizacji celów Fundacji,

2. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na rzecz realizacji celów Fundacji,

3.  budowę Międzynarodowego Centrum Młodzieży, 

4.  prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji zadań statutowych,

5.  współpracę ze środowiskiem gospodarki, nauki i kultury w kraju i za granicą,

6. inicjowanie współpracy kulturalnej, podnoszenie kompetencji zawodowych i umiejętności językowych mieszkańców,

7.  promocję oraz organizację wolontariatu.

8. finansowanie międzynarodowych projektów budujących więzy przyjaźni i współpracy między młodzieży różnych narodowości.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1. Realizację celów Fundacji zapewniają fundusz założycielski w kwocie pieniężnej   w wysokości : 10000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych )

2. Na fundusz założycielski składają się kwoty wniesione przez fundatorów w wysokości 10000,00 złotych ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).

3. Dochody Fundacji pochodzą z :

a) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,

b) dotacji i subwencji i innych przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe oraz zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) własnej działalności gospodarczej,

e) odsetek bankowych,

f) nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych Fundacji,

g) udziałów w spółkach prawa handlowego i spółdzielniach,

h) innych, przepisami prawa dozwolonych źródeł .

§ 8

1. Zarząd Fundacji może w ramach majątku Fundacji tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację wskazanych w §5 celów Fundacji.

2. Tworzenie odrębnych funduszy jest możliwe, gdy w inny sposób nie można uwzględnić życzeń ofiarodawców, co do przeznaczenia środków finansowych lub rzeczowych przekazanych Fundacji.

§ 9

Fundacja może na zasadach ogólnych zawierać umowy lub porozumienia z innymi fundacjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 10

1. Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, bądź przez uczestnictwo w spółkach kapitałowych.

2. Działalność gospodarcza prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem, także na tereny innych państw.

3. W rozmiarach służących realizacji celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie:

a)      organizowanie wystaw, konkursów (nr PKD 92.31.E)

b)      prowadzenie działalności turystycznej pozostałej (nr PKD 63.30.D)

c)      prowadzenie działalności wydawniczej pozostałej (nr PKD 22.15.Z)

d)     prowadzenie działalności edukacyjnej-nauki języków obcych (nr PKD 80.42.A)

e)      kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (nr PKD 80.42.B)

f)       projekcja filmów (nr PKD 92.13.Z)

g)      organizowanie koncertów różnych typów (nr PKD 92.31.C)

h)      handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli    (nr PKD 52.48.G)

i)        pomoc społeczna z zakwaterowaniem (nr PKD 85.31.B)

j)        działalność wydawnicza (nr PKD 22.1.)

k)      działalność poligraficzna (nr PKD 22.2.)

l)        reklama (nr PKD 74.20.Z)

m)    działalność hotelarsko-gastronomiczna (nr PKD 55.2)

4. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe, w tym także   na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, służących realizacji tych celów.

5. Gospodarka finansowa oraz rachunkowość jest prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

6. Wartość środków majątkowych Fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą  nie może być mniejsza niż 1000 zł.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

a)      Zgromadzenie Fundatorów

b)     Rada Fundacji

c)      Zarząd Fundacji

 

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 12

Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów :

a) Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława B.M, ulica Kościuszki 2,  37-600 Lubaczów, w imieniu której działa Proboszcz Parafii,

b) Jolanta Teresa Mełech,

c) Jan Szyk

d) Franciszek Magoń,

e) Wiesław Jan Hałucha.

§ 13

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

§ 14

1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem założycielskim, nadzorującym i opiniującym.

2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy :

a/ powoływanie i odwoływanie członków składu Rady Fundacji,

b/ uchwalanie zmian statutu Fundacji,

c/ podejmowanie uchwały o likwidacji Fundacji,

d/ powołanie członków pierwszego składu Zarządu Fundacji,

e/ odwoływanie członków Zarządu Fundacji, co nie stanowi sprzeczności z § 22, pkt. 2a poniższego statutu

§ 15

1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia Fundatorów z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Fundacji lub Fundatora – zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
2. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz do roku.

§ 16

1. Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

2. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia Fundatorów, z tym, że wymagana jest obecność
Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. W razie niemożności wypełniania funkcji przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów- funkcje te wypełnia Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Fundatorów, a gdy i ten nie ma możliwości działania - upoważniony Członek Zgromadzenia.

4. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady
i Zarządu Fundacji, przeglądać wszelkie dokumenty dotyczące działalności finansowej Fundacji oraz żądać wyjaśnień od Zarządu Fundacji.

5. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów mają prawo zasiadać  w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Zgromadzeniu Fundatorów wygasa w skutek śmierci.

§ 17

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

RADA FUNDACJI

§ 18

1. Rada Fundacji liczy od 3 do 25 osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów   na okres 5 lat.

2. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.

4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek złożenia pisemnej rezygnacji przez członka, wygaśnięcia mandatu członka, na skutek śmierci, na skutek wykluczenia z Rady zwykłą większością głosów z powodu działania na szkodę Fundacji przez Zgromadzenie Fundatorów.

5. Rada Fundacji uchwałą wnioskuje do Zgromadzenia Fundatorów o przyjęcie do swego grona innych osób fizycznych  lub przedstawicieli osób prawnych, które:

a) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,

b) w inny istotny sposób wspomagają działalność Fundacji.

6. Rada Fundacji może mianować Honorowych Członków Fundacji za szczególną działalność na rzecz Fundacji.

§ 19

Rada działa na podstawie regulaminu organizacyjnego uchwalonego przez Radę Fundacji   i zatwierdzonego przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 20

1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady z własnej inicjatywy, na wniosek pisemny przynajmniej 1/3 członków Rady, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Zgromadzenia Fundatorów.

3. W razie niemożności wypełniania funkcji przez Przewodniczącego Rady - funkcje te wypełnia Wiceprzewodniczący Rady, a gdy i ten nie ma możliwości działania - upoważniony członek Rady.

4. Rada Fundacji może powoływać komisje.

5. W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 21

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego   lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Głosowanie jest jawne.

3. Uchwały w sprawie zmian w regulaminie Rady Fundacji zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów i wymagają zatwierdzenia Zgromadzenia Fundatorów.

§ 22

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach wnioskodawczych, opiniodawczych oraz kontrolno – nadzorczych.

2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Członków Zarządu z wyjątkiem pierwszego składu,

b) ocena sprawozdań Zarządu i udzielenie Zarządowi absolutorium,

c) zatrudnianie członków Zarządu,

d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań finansowych określonych  w regulamini

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska